Friday, October 9, 2009

Midterm Exam in Philippine History and Geography

For those who have not taken their midterm exam in History, kindly text me your email address today and I will forward to your mail the questions. Thanks!

*******
FOR BPAG 1-1 president

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa Filipino o Ingles. Ang bawat katanungan ay mayroong 15 puntos.
2. Ilagay ang mga kasagutan sa bond paper short, typed or hand written.
3. Sa huling bahagi ng papel ay ilagay ang mga reference material. Tandaan: anumang mga kasagutang hinugot mula sa mga aklat ng hindi manlamang nai-cite, ay mamarkahang ng gradong 5.
4. Isilid ang bond paper short sa short brown envelope.


**
MGA KATANUNGAN:

1. Ano ang sanhi ng pananalakay ng mga Moro noong dantaon 18 at 19? Ano ang epekto nito sa pamayanang Kristiyano sa Luzon at Visayas?
2. Ano ang pagbabago sa paggamit sa lupa noong dantaon 19 na makapagpapaliwanag sa pagsibol ng isang mayamang uri ng Pilipino na kayang magpaaral ng anak at mabuhay nang marangya sa kanilang mga bahay-bato sa kabisera?
3. Ibigay ang pagkakaiba ng Pag-aalsa sa Himagsikan.
a. Naging matagumpay ba ang mga pag-aalsang inilunsad ng mga Filipino laban sa mga Kastila? Ipaliwanag.
b. Ano ang Propaganda? Sa iyong palagay, naging mabisang pamamaraan ba ito na ginamit ng mga katulad nina Jose Rizal sa pagkamit ng kanilang adhikain? Ano ang kanilang mga adhikain?
Ipaliwanag.
4. Talaga bang pambansa ang Rebolusyong kinaharap ng mga kolonyalistang Kastila at Amerikano? Ipaliwanag.

No comments: